โครงสร้างหน่วยงาน


[ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ]


หัวหน้ากลุ่มงาน

[ ทพญ.สุวิมล โพคะรัตน์ศิริ ]


รองหัวหน้ากลุ่มงาน

[ ทพ.อนันต์ หล่อทองคำ ] 

[ ทพญ.กรรณิกา เตไชยา ] 


รายชื่อทันตแพทย์

-ทันตแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

[ ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี ] , อนุมัติบัตรทันตแพทยสภา

[ ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา ] , วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

[ ทพญ.ชนกานต์ เปานิล ] , อนุมัติบัตรทันตแพทยสภา

-ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

[ ทพญ.ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์ ] , อนุมัติบัตรทันตแพทยสภา

-ทันตแพทย์สาขาวิทยาเอนโอดอนท์

[ ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์ ] , วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

[ ทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณี ] , วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

-ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมบูรณะ

[ ทพ.สุริยะกุล วงษ์ซื่อ ] , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

[ ทพญ.ภิยรัชต์ อยู่ตรีรักษ์ ] , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

[ ทพญ.อังคณา พรธารักษ์เจริญ ] , วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

-ทันตแพทย์สาขาปริทันตวิทยา

[ ทพญ.ศิริพรรณ แม้นเขียน ] , ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

- ทันตแพทย์สาขาทันตสาธารณสุข

[ ทพญ.สุวิมล โพคะรัตน์ศิริ ] , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

[ ทพญ.สัจจชาต์ สินสุนทร ] , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

[ ทพญ.สัจจชาต์ สินสุนทร ] , ประกาศนียบัตรบัณฑิต

[ ทพญ.ปวิตรา วุฒิกรวิภาค ] , วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

[ ทพญ.สุวิมล โพคะรัตน์ศิริ ] , ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

[ ทพญ.รุ่งทิพย์ มหรรณพกุล ] , ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

[ ทพ.อนันต์ หล่อทองคำ ]

[ ทพญ.กรรณิกา เตไชยา ]

[ ทพ.ภาณุพงค์ สวนสุวรรณ์ ]

[ ทพ.เอกรินทร์ รัฐปฐมวงศ์ ] 

[ ทพญ.วิรดา กาญจนพันธุ์ ] 

ทันตแพทย์สหสาขาร่วมบูรณาการในสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม*

[ ทพ.อนันต์ หล่อทองคำ ] , ประกาศณียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียม

[ ทพ.สุริยะกุล วงษ์ซื่อ ] , ประกาศณียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียม

[ ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี ] , ประกาศณียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากฟันเทียม

[ ทพ.ธนัย ทรัพย์จรรยา ] 

[ ทพญ.ศิริพรรณ แม้นเขียน ] 

[ ทพญ.สุวิมล โพคะรัตน์ศิริ ]

[ ทพญ.ภิยรัชต์ อยู่ตรีรักษ์ ]

[ ทพญ.อังคณา พรธารักษ์เจริญ ]

*งานทันตกรรมรากฟันเทียม, ยังไม่มีสาขาที่กำหนดจากทันตแพทยสภาโดยเฉพาะ


ตรวจสอบข้อมูลทันตแพทย์ : โดยทันตแพทยสภา

Facebook : โรงพยาบาลพุทธโสธร

เรื่องที่ควรรู้ จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเมื่อมารับบริการที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์