ประกาศให้บริการทันตกรรมตามปกติ


 [ กลุ่มงานทันตกรรม - โรงพยาบาลพุทธโสธร ]

ประกาศให้บริการทันตกรรมตามปกติ


เปิดให้บริการทันตกรรมตามปกติ 
ใน 4 หน่วยบริการ

อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 6
ศสม.วัดโสธรวรารามวรวิหาร,
ศสม.วัดจีนประชาสโมสร,
และ รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)

ภายใต้การปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องตรวจทันตกรรม 


แต่เพื่อควบคุมการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 

จึงให้การรักษาทางทันตกรรมเป็นระบบนัดหมาย เท่านั้น

โดยผู้ป่วยยังสามารถเข้ามารับการตรวจโรคทางทันตกรรมได้ตามปกติ 

และทำการนัดหมายเพื่อรับการรักษาภายหลัง

เรื่องที่ควรรู้ จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเมื่อมารับบริการที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์